• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Patent Hakkına Tecavüz Durumları

Patent Hakkına Tecavüz Durumu  “Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın, Patent başvurusunun aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin Patent tescili kapsamında bulunan ürünlerin veya buluşların kullanılması” şeklinde belirtebiliriz.

Patent başvuru sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek;patent-hakkina-tecavuz-durumlari

Patentin Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmaya yetinmek;

Patent başvuru sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan tekniği kullanmak veya buluş konusu tekniği doğrudan doğruya elde edilen ürünlerde satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek ;

Patent başvuru sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek;

Bu maddenin 1 ve 4 üncü bentlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak;

Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak. Patent bir ürünün yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, patenti alınmış usule göre yapılmış sayılmaktadır. Usule tecavüz (ihlal) etmeden ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle yükümlüdür.

Patent başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Patent Hakkına Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hüküm olunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.