Yerli Malı Belgesi İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

  1. Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve 1 dereceden imzaya yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,yerli-mali-belgesi-logosu
  2. Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve 1 dereceden imzaya yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname,
  3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli ve hesaplamada baz alınan belgeler,
  4. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,
  5. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri)

Ayrıca ürüne bağlı olmak kaydıyla aşağıda belgeler de istenebilir:

*Sanayi Sicil Belgesi sureti
*Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
*Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtü altı Kayıt Sistemi ve benzeri)
*Müstahsil makbuzu veya fatura sureti
*Maden Ruhsatı sureti
*Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri)