• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler Yerli Malı olarak kabul edilir. Bu ürünlerin yerli malı olduğunu gösteren belgeye ise yerli malı belgesi denir.yerli-mali-belgesi-logosu

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?

4734 sayılı kanunun ilgili maddesinde; Yerli istekli : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri; Şeklinde tanımlama yapılmakta ve “Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler MADDE 63. yer almaktadır. Yerli malı kullanımına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı avantajlardan faydalanmak için öncelikle yerli malı belgesi alınmalıdır.” Şirketimiz tüm bürokratik belgelerin danışmanlığında olduğu gibi siz değerli müşterilerimizi Yerli Malı Belgesi ‘nin nasıl alınacağı konusunda’da yardımcı olmaktadır.  Yerli Malı Belgesi nereden, nasıl ve niçin alınır hususunda gerekli bilgilere web sitemizden kolayca ulaşabilirsiniz.

Yerli Malı Belgesi Dilekçesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelerde yer alan yerli isteklilerin bu avantajdan yararlanabilmesi için yerli malı belgesi almış olmaları gerekmektedir. Yerli malı belgesi’ nin alınabilmesi için ise bir takım evrakların düzenlenip ilgili kurumlara sunulması gerekmektedir. Bunların başında hemen hemen her bürokratik işlemde olduğu gibi ilgili kuruma hitaben yazılmış bir dilekçe olmalıdır.

Bu kurumlar Türkiye odalar ve borsalar birliğine bağlı olan (TOBB) Ticaret ve Sanayi odaları olmalıdır.

4734 sayılı kanun kapsamında Yerli malı kullanımına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı avantajlardan faydalanmak istemiş ve firmamız iletişim numaralarından bizimle irtibata geçerek işbirliği sağlamış yerli istekli için 2 gün içerisinde isteğini yerine getirerek almış olduğumuz Yerli Malı Belgesi Örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Sizde bu hızlı güvenilir hizmetten yararlanmak için şirketimiz telefon veya e-posta yoluyla bizlere ulaşın.

 Yerli Malı Belgesi Nedir?

734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Bilim Sanayi ve Teknoloji  bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konula bileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” Hükmü karara bağlanmıştır. Söz konusu karar ile bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için Yerli malının gösterildiği belgeye ise yerli malı belgesi denir.

yerli-mali-made-in-turkey Yerli Malı Belgesi Dilekçe Örneği

Perpa Patent danışmanlık olarak şirketimiz firmanız adına tüm işlemleri yürüttüğü için sizin herhangi bir evrak veya dosya hazırlama zahmetine girmeniz gerekmemektedir. Yerli malı belgesi dilekçesi ve diğer evrakların temini ve dosyalanması için şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yerli Malı Belgesi İstanbul

Yerli Malı Belgesi İstanbul’ da tanzimi konusunda  İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası yetkili kılınmıştır. Yukarıda bahsi geçen kurumlardan alınacak olan belgenin tanzimi konusunda Perpa Patent Danışmalık Ofisimiz Firmanız adına gerekli tüm bürokratik işlemleri hızlı ve güvenilir bir şekilde yerine getirmektedir.

Yerli Malı Belgesi ve Önemi   

Kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere, askeri ihalelere katılım şartlarından biriside firmanın yerli malı belgesi ‘nin olmasıdır. Bilindiği üzere “made in turkey” markasının gerçek manada ispatlanması ancak ve ancak yerli malı belgesi alınması ile mümkündür. Yerli malı belgesi ‘nin alınması konusunda şirketimiz danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yerli Malı Belgesi Nereden Alınır?

Bir malın yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi koşulu aranmaktadır.” hükmü bulunmakta olup söz konusu Karar uyarınca oda ve borsalar’ ca tanzim edilen yerli malı belgesi temini konusunda siz değerli müşterilerimize danışmanlık hizmetini hızlı ve güvenilir bir şekilde vermekteyiz.

Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Esaslar ;

Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin yazıya Buradan Ulaşabilirsiniz

Yerli Malı Belgesi Neden ve Niçin Alınır?

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli istekli ‘lerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, ilgili kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konula bileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” Hükmü karara bağlanmıştır.

Söz konusu karar ile bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için yetkili oda tarafından yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi şartı aranmaktadır.

Yerli Malı Belgesi Vizesi

Yerli malı belgesi düzenlendiği tarih itibari ile (1 ) bir yıl sonra yenilenmesi gerekir.

Yerli Malı Belgesi Kullanım Süresi

Yerli Malı Belgesi düzenlenme itibaren geçerli olmak üzere ( 1 ) bir yıl süre ile geçerlidir.

Yerli Malı Belgesi  Nereden Nasıl Alınır

Bir malın yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi şartı aranmaktadır. hükmü bulunmakta olup söz konusu Karar uyarınca oda ve borsalarca tanzim edilen yerli malı belgesi temini için hazırlanacak dokümanlar ve yürütülecek işlemler konusunda siz değerli müşterilerimize alanında uzman personel kadromuzla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan Yerli Malı Belgesi Hakkındaki Yorumu

Cumhurbaşkanımızdan ‘Yerli Malı Kullanın’ talimatı

Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurumlarına yapılacak mal alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgularken, yöneticilerden bu konuda gereken duyarlılığı göstermeleri istedi.

Yerli ürün kullanılmasına ilişkin Başbakanlık genelgesi,   06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazete’ de   yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, Türkiye ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanmasının ekonomi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

”Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda;

-Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması,

-Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması,

-Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması,

-İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması,

-İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkan tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması, hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim.”

Kamuda Yerli Ürün Kullanılmasına Yönelik Başbakanlık Genelgesi :

Türkiye’de üretilen ürünlerin özendirilmesine ve kamuda yerli ürün kullanılmasına yönelik olarak konunun idarelerce daha üst düzeyde benimsenmesi amacıyla Bakanlığımızca yürütülen “Kamu Alımlarında Türkiye’de Üretilen Ürünlerin Özendirilmesi” çalışması çerçevesinde Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu katkıları ile hazırlanarak Başbakanlığa sunulan; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN imzalı Başbakanlık Genelgesi 06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuda Yerli Ürün Kullanılmasına Yönelik Başbakanlık Genelgesi aşağıdaki şekildedir:
 
Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda;
 
1. Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması,
 
2. Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması,
 
3. Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması,
 
4. İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması,
 
5. İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkan tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim.