• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Nedir ? ( SSHYB )

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ( SSHYB ) , yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik, kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi ölçütler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren en az 2 yıl olan ve bu süre sonunda yenilenmesi gereken resmi belgedir.sshyb-satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi

Satış Sonrası Hizmetleri Nedir ?

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ,yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen miktarda yedek parça bulundurulmasını ifade eder.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi başvuruları için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen sayı ve nitelikte Türk Standartları Enstitüsünden Hizmet Yeterlilik Belgesini almış yetkili servisle sözleşme yapılması ve Firma imza yetkilisi adına Elektronik İmza alınması gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamını firmanız adına alanında uzman ekibimizle hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi ve Yenileme İşlemleri

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenleniş tarihi itibari ile geçerlilik süresi 2 yıldır. Geçerlilik süreleri sona eren Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ‘nin vize işlemi için yapılacak müracaatlar, yeniden Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi başvurusu şeklinde yapılması gerekmektedir.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Teknik Servis Kurulum Aşaması

Ürünlerinizin satış işleminden sonra montaj ve bakım onarım hizmetleri için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine (HYB) sahip teknik anlaşmalar yapılıp bu anlaşmalar doğrultusunda yetkili servislerinizin kurulması mecburidir. Teknik servis ağlarınızı, servislerinizin hizmet yerlerine TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi alarak kurabileceğiniz gibi, Perpa Patent Kurumsal Danışmanlık Ofisi tarafından hizmet veren servisler ile firmanız adına sözleşme yapılarak servis ağı kurulumu hizmetleri ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi başvurusu hizmetleri hususunda iletişim bilgilerimizden lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Teknik Servis Sözleşmelerinin Geçerlilik Süreleri

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için gerekli olan Teknik Servis sözleşmeleri 1 yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme yapılan servisleriniz ile sözleşme süresinin devamı için sözleşmelerin her yıl yenilenerek Türk Standartları Enstitüsü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Servis sözleşmelerinin yenilenmesi işlemlerinde teknik servislere sözleşme ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Kaç teknik servis ile sözleşme yapmanız gerekir. Bir ürün getirdiğinizde ya da imal ettiğinizde garanti belgesi ‘ne ihtiyaç duyar mısınız , Garanti belgesi almak için kaç teknik servis bulmanız gerekmektedir, Teknik servisleri nasıl bulabiliriz ,Teknik servis sözleşmesi örneği var mıdır , Teknik Servis sözleşmesi nasıl yapılır ,Yapılırken dikkat edilmesi gerekenler, Teknik servisle firma arasında mı yapılır yoksa herhangi bir kurum huzurunda mı yapılır, Teknik servis sözleşmesi yapmak daha doğrusu teknik servis ağı kurmak gerekir mi, gibi sorulara cevap almak için firmamızla lütfen iletişime geçiniz.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’ nin Kullanım Süreleri ve Yenilemesi ( Vize İşlemi )

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi onay tarihi itibari ile 2 yıl geçerlidir. Yenileme müracaatları Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik belgesi ‘nin süresi dolmadan 1 ay önce yapılması gerekmektedir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip 3 ay içerisinde yenileme yaptırılmayan firmaların Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi geçersiz sayılır. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için başvuruda beyan edilen servislerde değişiklik yapılır ise, 15 gün içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi servis listesinin bildirilmesi mecburidir.

Satıcı Firmanın Sorumlulukları

Malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edilemez. Tüketiciye servis hizmetinin verilmemesi ve sorunun giderilmemesinden sırası ile üretici – ithalatçı, satıcı ve teknik servis sorumlu tutulur.
Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti talep edilmez.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sorgulama

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi sorgulama hizmeti, satın almış olduğunuz sanayi ürününün Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ‘nin ve Garanti belgesi ‘nin olup olmadığını sorgulanmanıza yardımcı olur. Artık Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi sorgulama işlemi e devlet kapısı üzerinden ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın aşağıdaki linki aracılığıyla yapılabilir.

http://e-garanti.gtb.gov.tr/application/HTMLClient/default.htm – a37f57a15

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Yükümlülüğü

İthalatı veya imalatı yapılan ürün, satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi “SSHYB” gerektiren mallar listesinde yer alıyorsa Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınması yasal zorunluluktur.

SSHYB almadan satış yapan imalatçı veya ithalatçı firmalar, 100.000 ₺, Teknik servis sözleşmesi yapılmayan her teknik servis için 10.000  idari para cezası öderler.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ YÖNETMELİĞİ-2011

( 14.06.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete )

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, imalatçı – üretici ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan; sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallara uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 15 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,

c) TSE: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığını,

d) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

e) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,

f) Kullanım Ömrü: Malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe ekli listede her mal grubu için tespit edilen süreleri,

g) TSE Belgeli Servis İstasyonu: İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,

h) İmalatçı – Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,

ı) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan tüketiciye sunulmuş olan malları yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

j) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,

k) (Ek:RG-24/4/2011-27914) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,

ifade eder.

Servis İstasyonlarının Kuruluşu

Madde 5 — İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır.

Hizmet Yeterlilik Belgeli Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir.

İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler.

Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için imalat-üretim ve/veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Başvuru ve İzin

MADDE 6 – (Değişik:RG-24/4/2011-27914)

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ‘ne yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilir.

Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ne dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.