• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programına Kimler Başvurabilir ve Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar :Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki her bir işletmenin en fazla iki projesi desteklenir. Bu nedenle bir kuruluşun en fazla iki projesi eş zamanlı olarak değerlendirmeye alınır.
 
Programa, KOBİ tanımına uyan ve daha önceden TÜBİTAK’tan hiç geri ödemesiz (hibe) proje desteği almamış ya da en fazla bir projesi için geri ödemesiz (hibe) destek almış olan işletmeler başvurabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler bu program kapsamında başvuru yapamazlar.kobi-arge-baslangic-destek-programi
 
Proje başvurusu yaptığı tarihte KOBİ tanımına uyduğu halde desteklenme sürecinde bu vasfını yitiren işletmelerin projeleri bu uygulama esasları çerçevesinde desteklenmeye devam eder. Proje başvuru tarihinde KOBİ tanımına uymadığı halde bu programa başvuru yapan işletmelerin bu durumu tespit edildiğinde, bu program kapsamında desteklenen projeleri yürürlükten kaldırılır.
 
Kuruluşa yürürlükten kaldırılan bu projesi ile ilgili yapılan tüm destek ve transfer ödemeleri 6183 sayılı Kanunda belirtilen gecikme faiz oranları uygulanarak tahsil edilir.
 
Ortak Başvuru : Kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunabilirler. Ortak proje başvurusu yapılırsa tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her kuruluş için hazırlanmalıdır. Proje başvurusunda bulunan kuruluşun başka bir kuruluştan Ar-Ge hizmeti satın aldığı ve bu hizmetin projenin önemli bir kısmını oluşturduğu durumda, projedeki tüm Ar-Ge faaliyetlerinin değerlendirilip izlenebilmesi için, kuruluşların ortak proje başvurusu yapmaları ya da eş zamanlı olarak ayrı proje başvurusunda bulunmaları istenebilir.
 
Bir projede desteklenen faaliyetlerin, başka bir kuruluşun projesinde hizmet alımı kapsamında olması durumunda bu hizmet alımı için destek talep edilmez, Ar-Ge faaliyetini yapan kuruluşun faaliyetleri desteklenir. Ortak proje başvurusu yapacak kuruluşların aralarında ticari ortaklık kurmaları zorunluluğu yoktur. Ortak projelerde projeye katılan kuruluşlardan biri, destek kararı sonrası imzalanacak proje sözleşmesinde muhatap kuruluş olarak belirtilir ve ödeme bildirimi yazıları hariç tüm yazışmalar bu kuruluşla yapılır. Amaç-kapsam (amaç, desteklenecek faaliyetler vs) Desteklenen Ar-Ge aşamaları

Destek Sağlanacak Projelerin:

  • Kavram geliştirme,
  • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
  • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
  • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
  •  Prototip üretimi,
  • Pilot tesisin kurulması,
  • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
  • Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Desteklenen Gider Kalemleri :

(1) Program kapsamında projelerin gerektirdiği ve ödemesi yapılan aşağıdaki harcama ve giderler kabul edilir:

a) Personel giderleri,

b) Projede görevli personel giderleri

1.1) Ar-Ge projelerinde proje personeli olarak istihdam edilen anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, halka açık olmayan anonim şirketlerde tüm ortaklar ile limited şirketlerde ortaklar kurulu üyelerinin dönemsel desteklemeye esas harcama kapsamına alınacak aylık maksimum maliyetlerine aşağıda belirtildiği şekilde sınırlama uygulanır (Halka açık anonim şirketlerde proje çalışanlarının ellerinde çalıştıkları kuruluşun hisse senedi olup olmadığının tespiti mümkün olmadığından halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi dışındaki ortaklar bu kısıtlamanın dışındadır)

1.1.1) Toplam çalışan sayısı 0–9 arasında olan firmalarda ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 20 katı,

1.1.2) Toplam çalışan sayısı 10–49 arasında olan firmalarda ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin 12 katı,

1.1.3)Toplam çalışan sayısı 50–249 arasında olan firmalarda ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin 8 katı,

b) Proje personeline ait seyahat giderleri (şehirlerarası ve uluslararası uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan ulaşım, konaklama giderleri),

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

g) Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.

(2) Bu programda AGY101 ve AGY301 proje hazırlama ve hazırlatma giderleri ile yeminli mali müşavir giderleri aşağıdaki şekilde desteklenir:

a) Kuruluşta söz konusu dosyaları hazırlamak için görevlendirilecek TÜBİTAK’ın uygun bulacağı uzman bir personele ait personel giderleri tüm proje boyunca desteklenir. Bu giderleri kuruluş personel giderleri maliyet formunda belirtmelidir.

b) AGY101 ve AGY301 dosyalarının danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatıldığı durumlarda bu hizmet alımına yönelik giderler her bir proje için 20.000.-(yirmibin) TL ile sınırlıdır. Desteklemeye esas harcama tutarı içine dahil edilecek bu tutar bir adet AGY101 ve üç adet AGY301 hazırlatma giderlerinin toplamı olarak değerlendirilir. Bu giderleri kuruluş danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımı formunda belirtmelidir. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen kuruluş (a) bendinde belirtilen personel giderleri için talepte bulunmamalıdır.

c) Yeminli mali müşavir ücretleri (Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir asgari ücret tarifesi”nde belirtilen TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri desteklenir.)

Desteklenmeyen Giderler :

(1) Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmemekle birlikte aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır;

a) Katma Değer Vergisi,
b) Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,
c) Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,
d) Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri,
e) Coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri,
f) Muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,
g) Huzur hakkı, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri,
h) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,
i) Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
j) Seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri,
k) Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,
l) Seyahatlerde özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan yakıt giderleri,
m) Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
n) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri,
o) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
p) Telefon, faks, haberleşme, İnternet bağlantısı ve ücretleri,
r) Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
s) Ofis, Depo, Stand vb. kira giderleri,
t) İnşaat ve tesisat giderleri,
u) Kırtasiye giderleri.

(2) Proje özelinde yapılacak değerlendirmede Ar-Ge faaliyetlerinin gerekliliği dikkate alınarak yukarıdaki giderlerden f, m, n, o, p, t ve u bentlerinde belirtilenler Destek oranı-sınırı Oransal destek uygulaması içinden desteklenecek gider kalemleri olabilir.

(1) Bu maddede belirtilen durumlarda proje harcamaları oransal olarak desteklemeye esas harcama tutarı kapsamına alınır.
(2) Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp, üretim hattı bileşeni gibi alımlarının (bilgisayar ve yazılım hariç) üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili maliyete yönelik harcamaların desteklemeye esas harcama tutarları “maliyet x %40” şeklinde belirlenir.

(3) Test, analiz ve ölçüm cihazları gibi ağırlıklı olarak firmanın Ar-Ge altyapısının parçasını oluşturan alımlar, maliyetinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir. Ancak söz konusu alımlar ağırlıklı olarak üretim faaliyetlerine tahsis edilecek ise oransal destek uygulanarak gider kabul edilir.

(4) Proje konusunu teşkil eden tasarım, tasarım uygulama, ürün geliştirme, süreç geliştirme faaliyetleri sonucu elde edilecek çıktı veya prototipler, projenin desteklenmesine esas unsurlar olduğu için, daha sonra firma bünyesinde üretimde kullanılacak veya ticarileştirilecek olsa da bunlara girdi oluşturacak malzeme, modül, sistem ve hizmet alımları maliyetinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir.

(5) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girmeyen alet/teçhizatın firmanın diğer Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak olduğu durumlarda oransal destekleme uygulanmaz. Geri ödeme Geri ödemesiz, hibe. Destek süresi Projenin destek süresi projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla onsekiz aydır. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda bu süre aşılabilir:

a) Harcama ve gider belgeleri proje süresi içinde düzenlenmiş olmak şartıyla, ilgili ödemenin projenin bitiş tarihini takip eden dönem içinde yapılmış olması halinde bu giderler desteklenir. Bu uygulama onsekiz ay süren projelerde de, bitiş tarihi dönem sonuna gelmese dahi geçerlidir. ,

b) Geçici durdurma nedeniyle proje başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasında geçen sürenin onsekiz ayı aşması durumunda ise, proje bitiş tarihini takip eden dönemin sonuna kadar (en fazla altı ay) destekleme yapılabilir.