• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

KOSGEB Kredi Faiz Destekleri

KOSGEB Kredi Faiz Destek programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek üretim, kalite  ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası  düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.kosgeb-kredi-faiz-destekleri

Programın Özellikleri;

 • Programdan kimler yararlanabilir: KOSGEB Veri Tabanında kayıtları onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan gerçek/tüzel kişiliği haiz işletmeler yararlanabilir. Yatırım, işletme ve ihracat amaçlı Kredi Destek Programı çerçevesinde kullanacakları banka kredileri için başvuru koşulları ve diğer şartlar KOSGEB tarafından belirlenir.
 • Kredi faiz desteği, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde, KOSGEB İcra Komitesi’nin kararları doğrultusunda; işletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, günün şartlarına uygun olarak hazırlanan kredi programları kapsamında, bankalar ile yapılan protokoller çerçevesinde kullandırılır.
 • Bu kapsamda yapılan protokollerde; taraflar ve protokoldeki sorumlulukları, kredinin vadesi, limiti, faiz/kar payı tutarı, ödeme şekli, masraf ve ipotek tesis giderleri, kredinin işleyiş ve uygulama süreci imza altına alınır.
 • Kredi başvuruları bankacılık kredi mevzuatı çerçevesinde değerlendirir.
 • Bu destek, ana para riski bankaya ait olmak kaydıyla, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin, faiz/kar payı, komisyon vb. tutarlarının kısmen veya tamamının KOSGEB tarafından diğer masrafların (vergi yükümlülükleri, dosya masrafları vb.) işletme tarafından karşılanması suretiyle yürütülür.
 • KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğinin vadesi azami 48 (kırksekiz) ayı, üst limiti işletme başına 300.000 (üçyüzbin) TL’yi geçemez.
 • Kredi programı çerçevesinde verilecek yatırım ve işletme kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredileri ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.
 • Taahhüde bağlı kredi programlarında; işletmeden, içeriği programın özelliğine uygun olarak KOSGEB tarafından belirlenen ve yükümlülüklerin yer aldığı bir taahhütname istenebilir.
 • Desteklere ilişkin olarak; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde yürürlükteki mevzuat dahilinde Kredi Faiz Desteği iptal edilerek işletmelerin ve girişimcilerin yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Bu takdirde destek verilmiş ise, KOSGEB’in desteğe ilişkin kredi faiz alacağı yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın işletmelerden ve girişimcilerden tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin ve girişimcinin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.
 • Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, KOSGEB Veri Tabanı’nda kaydı onaylanmış ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteği programlarından yararlanabilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen veya kamu kaynaklarından subvanse edilen krediler için ayrıca KOSGEB Kredi Faiz Desteği kullandırılmaz.
 • KOSGEB Kredi Faiz Destek uygulamaları, web tabanlı yazılım sistemi üzerinden on-line olarak, tarafların müdahalesine imkan vermeyecek şekilde, başvuru sırasına göre  ayrılan kaynak tükenene kadar olmak üzere, makul miktarda da yedek başvurular kabul edilerek,   hakkaniyet ilkeleri kapsamında yürütülmektedir.
 • Teminat sorunu yaşayan tüm KOBİ’ler Kredi Garanti Fonu A.Ş.(KGF)’den sağlanabilecek kefaletle daha uygun koşullarda bu imkandan yararlanabilmektedirler.
 • İlgili Kanun gereğince diğer KOSGEB Desteklerinde olduğu gibi, Kredi Faiz Destek Programlarından yararlanabilecek işletmelerin, gecikmiş vergi ve SGK Prim borcu bulunmamalıdır.

KOSGEB Kredi Faiz Destekleri Yasal Dayanağı

 • 20.04.1990 tarih ve 3624 Sayılı KOSGEB Kuruluş Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 22.04.2009 tarih ve 5189 sayılı Kanun
 • 2004/7131, 2008/13524, 2009/15431 sayılı BKK’ları
 •  Başkanlığımız üst karar ve onay mercii olan İcra Komitesi Kararları
 • KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği
 • KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönergesi
 • Kamu ve Özel Bankalarla düzenlenen Protokoller
 • Bankacılık, Banka Cari ve Kambiyo Mevzuatı