• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar ;

1. Kapsam: Bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yapılan ve ihale dokümanında yerli malı ‘nı teklif eden yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağına ilişkin hüküm bulunan mal alım ihalelerinde kullanılır.

2. Tanım:

Yerli Malı : Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler Yerli Malı olarak kabul edilir.

3. Belgelendirme

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alım ihalelerinde bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “ Yerli Malı Belgesi ” ile belgelendirilmesi şarttır. Bu bağlamda Perpa Kurumsal Danışmanlık Ofisi iletişim numaralarından bizimle irtibata geçerek gerekli desteği alabilirsiniz.

Yerli malı belgesi belgelendirme işlemi ile ilgili oda tarafından bu usul ve esaslarda belirtilen kriterler çerçevesinde yerine getirilir.

4. Sanayi ürünlerinin yerli malı kabul edilebilmesi için;

a. Yerlimalı belgesi talep eden firmanınSanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi ‘ne sahip firmalar tarafından üretilmesi gerekir.

b. Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartları aranır.

Bu iki şartın bulunması halinde “ Yerli Malı Belgesi ”, sanayi ürününün üretildiği yer Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenir.

5. Gıda ve tarımsal ürünlerin Yerli Malı olarak kabul edilebilmesi için;

a. Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim Sertifikası ‘na sahip üretici tarafından üretilmesi,

b. Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartları aranır.

Bu iki şartın bulunması halinde “ Yerli Malı Belgesi ”, gıda ve tarımsal ürünü üreten üreticinin bulunduğu yer Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenir.

6. Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir ve yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

Bunların dışındaki ham tarım ve hayvancılık ürünleri, tümüyle Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

Tarım ve hayvancılık ürünlerine ilişkin “ Yerli Malı Belgesi ”, ürünün elde edildiği yerin Ticaret Borsası tarafından, Ticaret Borsasının bulunmadığı yerlerde ise Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenir.

Sayılan bu ürünlerin yurt içinde üretildiği müstahsil makbuzu ile tespit edilir.

7. Esnaf ve sanatkarlar ‘ca üretilen ürünler, Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile, yukarıda belirtilen ürünler dışında kalan ve bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; Tümüyle Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir ve yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

Madenlerin ve madencilik ürünlerinin Türkiye’de çıkarıldığı veya işlendiği, maden ruhsatı ve gerekli işletme izin belgeleriyle tespit edilir.

Bu ürünlere ilişkin “ Yerli Malı Belgesi ” üretildiği yerin Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tanzim edilir.

8. Yerli Malı Belgesi talep eden firmalar / istekliler Oda / Borsa’ya yazılı başvurur.

Gerekli belgelerini ibraz ederler. Perpa Kurumsal Danışmanlık Ofisi bu işlemlerin tamamını sizin adınıza yürütmektedir.

9. Yerli malı belgesi için durumu açık olmayan hallerde ürünün tümüyle Türkiye’de üretildiği veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olduğu ekspertiz raporu marifetiyle tespit edilir.

10. Yerli malı belgesi ‘nin şekli ilişikteki gibidir. Ancak Oda/Borsanın antetli kağıdına düzenlenebilmektedir.

11. Yerli malı belgesiveriliş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl süre ile geçerlidir.

12. Seri üretim konusu olan, hazır halde alınıp satılabilen ve piyasada yetkili satıcı, üretici firma veya dışındaki istekliler tarafından teklif edilen ürünler için kullanılmak üzere; üretici firmalar tarafından kayıtlı olduğu odadan yerli malı belgesi talep edilmesi halinde yerli malı belgesi üretici firmaya verilir. Üretici firma söz konusu belgeyi orijinaline uygun olarak çoğaltarak ürün ile birlikte piyasaya sunabilir.

Ancak bu şekilde ibraz edilen Yerli malı belge ‘sinin tanzim edildiği oda tarafından geçerliliğinin tasdik edilmesi gerekmektedir.

13. Talebin veya ihale şartnamesinin özelliği dikkate alınarak her ürün için ayrı ayrı Yerli malı belgesi verilebileceği gibi, birden fazla ürün için de yerli malı belgesi verilebilir.

14. İhtilaf halinde TOBB bünyesinde; ilgili taraflarla birlikte ihtilafa neden olan konu değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

15. Yerli malı belgesi Kamu İhale Kurumu’nun 18 Aralık 2002 tarih ve 24967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.12.2002 tarih ve 2002/DK-8 sayılı Kararına istinaden düzenlenir.